Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego my.ipma.pl obowiązujący od dnia 01.01.2019 r.

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem" określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu Internetowego poprawność jego działania w następujących przeglądarkach: aktualna wersja Firefox lub Chrome.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§2 DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1. Adres reklamacyjny:

International Project Management Association Polska

ul. Starościńska 1B lok. 3

02-516 Warszawa

2. Dostawa towarów za granicę nie jest możliwa i odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

3. Dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę, wstawioną zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.

4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jejdziałalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego

10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

11. Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

12. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

13. Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy.

14. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem my.ipma.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

15. Sprzedający:

International Project Management Association Polska

ul. Starościńska 1B lok. 3

02-516 Warszawa

tel: +48 22 622 21 12,

fax: +48 22 622 21 10

e-mail: biuro@ipma.pl

NIP: 957-07-90-601, Regon 192456076, KRS: 0000015017

Termin realizacji – podana na Karcie produktu dni roboczych na realizację Zamówienia.

17. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

18. Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu:

• Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową,

• Produkt został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym;

17. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Złożenie zamówienia wymaga założenia konta.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

• Dodanie do koszyka Produktu;

• Wskazanie adresu e-mail;

• Wybór rodzaju dostawy i płatności;

• Wybór miejsca doręczenia rzeczy;

• Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;

• Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"

4. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.

6. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu- zazwyczaj do 5 dni, a dla Zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. W przypadku braku dostępności danego Produktu Sprzedający skontaktuje się droga mailową bądź telefoniczną, aby poinformować Kupującego o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.

7. Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez przelew bankowy. Realizacja Zamówienia płatnego w formie „przelew bankowy" następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

8. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

9. Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy urierskiej realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego.

10. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkty bez wad.

§4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres srzedającego:

  International Project Management Association Polska<br>

  ul. Starościńska 1B lok. 3<br>

  02-516 Warszawa

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

§5 RĘKOJMIA. REKLAMACJE.

1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia). Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa do wady w ciągu 5 lat od otrzymania towaru w przypadku towarów kosmetycznych, dla pozostałych towarów w ciągu 2 lat od ich otrzymania.

3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

• Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.

5. Konsument nie może odstąpić do umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

9. Koszt wymiany Produktu ponosi Sprzedający.

10. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

• Oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

 • Żądania wymiany rzeczy na wolną od wad.

W przeciwnym razie uważa się, że uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

"Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie International Project Management Association Polska z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1b, lok .3 w Warszawie,02-516, tel.: +48 22 622 21 12, adres e-mail: biuro@ipma.pl

2. Celem zbierania danych jest umożliwienie Pani/Panu korzystanie z serwisu my.ipma.pl

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z serwisu my.ipma.pl. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z serwisu my.ipma.pl.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych."

§7 FAKTURA ELEKTRONICZNA

Dokument dotyczący transakcji zostaje wystawiony kontrahentowi w formie faktury elektronicznej.

§8 KONTAKT

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia, pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:

1. na adres e-mail: sklep@ipma.pl

2. telefonicznie na numer: 22 622 21 12

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin Sklepu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

2. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego).